تبلیغات
آموزش خیاطی با روش متریک - مطالب بالاتنه
 
آموزش خیاطی با روش متریک
 
 
دوشنبه 23 فروردین 1395 :: نویسنده : زهرا


پنس سرشانه جلو را بسته و منتقل میکنیم
الگوی جلو را از گودی یقه 1.5 سانت گود و از سرشانه 1سانت گشاد میکنیم
در الگوی پشت از سرشانه 1سانت و از گودی 0.75 سانت گشاد میکنیم
رویهمگرد را در این مدل 2سانت در نظر میگیریم
پایه یقه را 2سانت در نظر میگیریم و در امتداد سرشانه خارج میشویم و از این نقطه به بازی یقه رسانده سپس در امتداد آن رویهمگرد را قطع میکنیم.به این ترتیب خط شکست یقه به دست می آید
پنس لقی یقه را 0.6 تا 1 سانت (بسته به بازی یقه) روی شکست یقه کشیده ، بسته و خط را اصلاح میکنیم
یقه گشاد شده پشت را با متر ایستاده اندازه زده و از نقطه پایه یقه این مقدار را +1 سانت کرده و در امتداد خط شکست بالا می رویمو از این نقطه، 2سانت برای چرخش یقه به طرف سرشانه رفته و از این 2سانت به پایه یقه در خط شکست مجددا وصل میکنیم.از این 2سانت نیز به طرف سرشانه گونیا کرده و 3سانت جدا میکنیم.از سمت دیگر این خط 5سانت گونیا کرده و جدا میکنیم.برای پهنای یقه پشت این نقاط را بهم وصل میکنیم
0.5 سانت (بسته به دال یقه)از گودی یقه در جلو بالا رفته گونیا میکنیم و خطی موازی با خط کمر از این نقطه رسم میکنیم.این خط راهنمای دال یقه است
از خط راهنمای دال یقه 1.5 سانت بالا رفته تا با هلال یقه برخورد کند
از برخورد خط شکست با خط راهنما ، پهنای یقه را مشخص کنید و از این نقطه ، 2سانت پایین می آییم و به زاویه یقه (نقطه 1.5 سانت) وصل میکنیم و لبه خارجی یقه را طراحی میکنیم
از نقطه زاویه یقه (نقطه 1.5 سانت) به 3 سانت پشت یقه وصل میکنیم .از خط راهنمای دال یقه، قسمت بالای یقه را طوری طراحی میکنیم که با خط چرت پایین برخورد کند.سپس قسمت یقه بیرونی را طراحی میکنیم
قسمت زیر یقه روز اریب پارچه قرار میگیرد.درمورد پارچه های راه راه و چهارخانه میتوان هر دو تکه را اریب درآورد
یقه بالا از روی الگو رولت شده سپس خطوط یقه اصلی جلو را قیچی میکنیم
شماره های 1-2-3-4-5 برای یقه بالایی از روی الگو رولت میشود و شماره های 6-7-8 برای یقه پایین الگو قیچی میشودنوع مطلب : بالاتنه، یقه، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، بالاتنه به روش متریک، یقه انگلیسی جدا،
لینک های مرتبط :


شالوده یقه های سرخود را طراحی میکنیم

رویهمگرد این لباس میتواند دگمه دوبل (4دکمه) باشد. به این ترتیب که از وسط جلو 4-6 سانت خارج شده و رویهمگرد دکمه دوبل را میکشیم

اندازه سجاف به علت پهنای زیاد دگمه خور بیشتر است به این ترتیب که در سرشانه 4سانت از خط وسط جلو روی خط سینه و پایین لباس هم 4 سانت خارج میشویم

برای طراحی چرت یقه از گودی گردن 4-6 سانت (به دلخواه) صاف خارج شده از این خط 0.5 سانت پایین رفته و 2.5 سانت بالا میرویم و به گودی یقه وصل میکنیم و وسط را چرت میزنیمنوع مطلب : بالاتنه، یقه، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، یقه انگلیسی سرخود، رویهمگرد دوبل، دگمه دوبل، بالاتنه به روش متریک،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 26 آبان 1394 :: نویسنده : زهرا

ابتدا شالوده یقه های سرخود را میکشیم
یقه را هفت و لقی را میگیریم
سپس خط لبه یقه آرشال را رسم میکنیم
برای کشیدن سجاف این یقه از کنار گردن روی سرشانه 4سانت جدا کرده و از خط سینه نیز و از خط وسط جلو 4سانت به داخل الگو رفته و از پایین لباس از خط وسط جلو 4سانت جدا میکنیم.خطوط را بهم وصل کرده و سجاف را از روی الگو رولت میکنیم
**برای کشیدن آرشال پهن، امتداد سرشانه جلو با زاویه سرشانه پشت 3سانت میباشدگ


نوع مطلب : بالاتنه، یقه، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، یقه آرشال، بالاتنه به روش متریک،
لینک های مرتبط :


جمعه 22 آبان 1394 :: نویسنده : زهرا
خط گردن: خطی که یقه را به حلقه گردن در بالاتنه وصل میکند و یقه را به تنه میدوزیم
خط طرح: خط خارجی یقه یا خطی که طرح یقه را با آن میکشیم
خط برگردان یا برگشت(تا) : خطی که یقه در آن خط تا میخورد
نقطه ی شکست: از نقطه ای که خط شکست شروع میشود
خط شکست: خطی که یقه از آن خط، تا میخورد و بر میگردد یا خط رول

یقه را ابتدا از سرشانه پشت و جلو به دلخواه (1 تا 1.5) گشاد میکنیم
یقه پشت را نیز از گودی 0.75 سانت گشاد میکنیم
بازی یقه را به دلخواه _10 تا 13 از گودی یقه پایین رفته و یقه را هفت میکنیم و سپس ساسون یقه را کشیده و میبندیم
رویهمگرد را 1.5 تا 2 سانت در نظر میگیریم
الگو را موازی با خط عمود کاغذ قرار میدهیم و خطی در امتداد سرشانه جلو میکشیم
بالاتنه پشت را روی بالاتنه جلو طوری قرار میدهیم تا نقطه  گردن جلو و پشت بر هم منطبق شوند ولی سرشانه ها بر عکس یکدیگر قرار گیرند
خط سرشانه پشت را در امتداد خط رسم شده ی سرشانه جلو طوری قرار میدهیم که فاصله انتهای سرشانه پشت با خط امتداد یافته جلو 8سانت فاصله داشته باشد
برای یقه های پهن این اندازه تا 3 سانت میباشد .هرچه عدد بیشتر باشد یقه باریکتر و ایستاده تر است
از سرشانه جلو 2سانت در امتداد سرشانه جلو از یقه گشاد شده خارج شده و از ابتدای خط مرکزی پشت (گودی یقه پشت) 3سانت پایین رفته و این دو نقطه را به صورت هلال بهم وصل میکنیم
از خط وسط پشت بعد از خط پایه 6سانت جدا کرده و از این نقطه 0.5 سانت پایین میرویم و این خط را به نقطه ی 3 سانت وصل میکنیم و این خط را به اندازه ی 1 تا 1.5 سانت به طرف پایین گونیا میکنیم


نوع مطلب : بالاتنه، یقه، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، شالوده ی یقه های سرخود، یقه ی آرشال، بالاتنه به روش متریک،
لینک های مرتبط :


جمعه 22 آبان 1394 :: نویسنده : زهرا
شکل این یقه ها همون یقه آرشال و امریکایی هست ولی پشت یقه نداره .در واقع الگوی پشت ساده است
از سرشانه الگوی جلو 0.5 تا 1سانت و از گودی 10 تا 12 سانت یقه را گشاد میکنیم و هفت میکنیم
از سرشانه ی الگوی پشت 0.5 تا 1 سانت و از گودی 0.5 تا 0.75 سانت یقه را گشاد میکنیم
در الگوی جلو ساسون یقه 0.6 تا 1 سانت رسم کرده و ساسون را میبندیم
هرچه پارچه خشک تر و سفت تر باشد، ساسون یقه کوچکتر است و هرچه نرم تر باشد و یقه بازتر باشد ساسون یقه نیز بیشتر است
دگمه خور 1.5 سانت میباشد(رویهمگرد) و یا برای دکمه های دوبل 4تا 6 سانت است
به اندازه ی پهنای یقه، روی خط سرشانه داخل شده .در این مدل باید 1.5 سانت از سرشانه پایین رفته و به ابتدای یقه وصل کنیم و یقه را طبق مدل مورد نظر (آمریکایی-آرشال یا انگلیسی طراحی کنیم
کاغذ را از روی خط شکست یقه ، تا زده و یقه را رولت میکنیم.تای خط را باز کنید تا خط رولت شده مشخص شود.سپس روی خط شکست در سرشانه 16 سانت پایین آمده، وسط خط را پیدا کرده و از هر طرف 0.5 سانت خارج شده، خط کش منحنی را طوری قرار میدهیم تا از 0.5 سانتها بگذرد.این ساسون زیر یقه میباشد که قبل از وصل سجاف دوخته میشود
دکمه های بالا را به صورت افقی میزنیم و بقیه عمودی
برای رسم سجاف روی خط سرشانه به اندازه 4سانت داخل شده و از پایین بلوز نیز 4سانت از خط وسط جلو روی خط سینه هم 4سانت سجاف جلو را رسم میکنیم
سجاف را از روی تنه رولت کرده و برمیداریم.سجاف باید 2.5 میلیمتر بزرگتر باشد
روی خط وسط خط پشت 8تا 10 سانت پایین رفته و از سرشانه 4سانت و سجاف یقه پشت را رسم میکنیم
لایه سجاف را برش میزنیم.در صورتیکه پارچه نازک باشد میتوان لاییه را از خط شکست به دو قسمت کرده و هنگام دوخت ، لایه سجاف را به خود سجاف وصل میکنیمو تکه دیگر را به یقه لباس وصل میکنیم.فقط برای خطوطی که از خط شکست جدا شده اند 1 تا 1.5 سانت در لایه جادرز میگذاریم
*** بهتر است برای تمام قسمتهایی که نیاز به لایه کوبی دارند، لایه را درست اندازه ی پارچه یعنی با در نظر گرفتن جادرزها برش بزنیم تا بعدها از مکان خود حرکت نکند و جدا نشود.به خصوص بعد از شست و شو


نوع مطلب : بالاتنه، یقه، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، یقه نمایشی بدون پشت یقه، بالاتنه به روش متریک،
لینک های مرتبط :


جمعه 22 آبان 1394 :: نویسنده : زهرا
ابتدا یقه جلو را از سرشانه 1.5 سانت و از گودی 10-12 سانت گشاد میکنیم و ساسون یقه را روی آن میکشیم (1سانت) و آنرا می بندیم
یقه پشت را در سرشانه 1.5 سانت و از گودی به اندازه یک دوم مقدار گشاد شده _0.75 سانت در سرشانه در نظر میگیریم
سرشانه الگوی پشت و جلو را طوری روی هم قرار میدهیم که از سرشانه پشت 4سانت پایین آمده و روی الگوی جلو قرار میگیرد.اگر بازی یقه خیلی بلند باشد سرشانه 3.5 سانت روی هم می آید
خط یقه را در سرشانه اصلاح میکنیم
برای پهنای یقه در پشت 16 سانت پایین رفته و از این نقطه یقه را به طرف حلقه گونیا میکنیم تا حلقه آستین را قطع کند سپس از این نقطه یقه را به طرف وسط جلو طراحی میکنیم
یقه طراحی شده را از روی الگو رولت کرده و برمیداریم.سپس پشت و جلو را از هم جدا میکنیم
یقه رولت شده را یکبار اندازه یقه رولت شده و یکبار 0.25 سانت تا 0.5 سانت بسته به جنس پارچه بزرگتر میکنیم و برای رویه ی یقه از آن استفاده میکنیم و یقه کوچکتر را برای زیر یقه برداشته و لایه کوبی میکنیم
سجاف این یقه سرخود بوده


نوع مطلب : بالاتنه، یقه، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، یقه ملوانی، بالاتنه به روش متریک،
لینک های مرتبط :


جمعه 22 آبان 1394 :: نویسنده : زهرا
الگوی جلو و پشت را از سرشانه طوری روی هم قرار میدهیم که از سرشانه پشت 3سانت پایین آمده و زیر الگوی جلو در سرشانه قرار گیرد
یقه جلو را 1.5 تا 2 سانت از وسط جلو و از سرشانه 1سانت و از گودی یقه پشت 0.5 سانت گشاد میکنیم
پهنای یقه را از وسط جلو 8سانت ، در سرشانه 6سانت و در وسط پشت 7سانت در نظر گرفته و یقه را طراحی میکنیم
از پهنای یقه در وسط جلو 1.5 تا 2 سانت داخل شده و به ابتدای یقه در بالا صفر میکنیم
جلوی یقه را برای این یقه گرد میکنیم.اگر یقه تیز باشد به آن یقه شکاری میگوییم
یقه را از روی الگوی جلو و پشت رولت (کپی) کرده برمیداریم و سپس الگوی پشت و جلو را از هم جدا میکنیم
یقه رولت شده را از وسط پشت 0.25 میلیمتر بزرگ کرده و به جلوی یقه صفر میکنیم
یقه رولت شده (زیر یقه یا سجاف) می باشد که باید لایه کوبی شود و یقه بزرگ شده روی یقه میباشد که باید دو روی لباس قرار گیرد
سجاف این یقه ، سجاف سرخود است
برای یقه ب ب مدل پایه دار باید سرشانه را در پشت 5.5 تا 7.5 سانت روی شانه جلو پایین آورد تا پایه یقه 1.3 سانت و 1.8 سانت شود و در این صورت ایستاده تر میشودنوع مطلب : بالاتنه، یقه، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، یقه ب ب، بالاتنه به روش متریک،
لینک های مرتبط :


جمعه 22 آبان 1394 :: نویسنده : زهرا
برای جادگمه های عمودی ، روی خط وسط علامت میزنیم.ازونجایی که روی لباس خط وسط مشخص نیست، باید از لبه ی لباس به اندازه ی رویهمگرد (1/5 تا 2 سانت) داخل شده  تا به خط وسط جلو برسیم
به طور کلی بهترین حالت اینه که وقتی دگمه ها بسته میشن از لبه ی لباس حداقل یک سانت فاصله داشته باشن
اگر جادگمه های افقی بخوایم روی لباس ایجاد کنیم ، آسونترین راه برای پیدا کردن محل جادگمه اینه که دگمه رو روی لباس بذاریم و به اندازه ی یک سانت از لبه دور کنیم.بعد سوزن ته گرد و میذاریم داخل اولین سوراخ دگمه به سمت لبه ی لباس
حالا دگمه رو در میاریم و جایی که سوزن قرار گرفته میشه ابتدای شروع جادگمه
برای دگمه های عمودی هم میتونیم از همین روش استفاده کنیم برای مشخص کردن حاشون و تعیین فاصله شون با لبه ی لباس
پهنای جادگمه ها بستگی دارن به اندازه و قطر دگمه اما معمولا از 2/5 سانت تجاوز نمیکنند.ضمن اینکه نباید جادگمه رو خیلی بزرگ گرفت چون باعث میشه دگمه از داخلش بیرون بیاد یا اینکه توی تن فاصله بیافته و وسطش باز بمونه
قبل از زدن جادگمه حتما اندازه شونو با متر مشخص کنید
کافیه دگمه رو روی متر بذارین
در لباسهای جلو باز زنانه ، جادگمه ها در سمت راست و در لباسهای پشت باز در سمت چپ قرار میگیره
یقه و خط سینه دو نقطه ی مهم برای جادگمه هستن
بهترین و راحت ترین مدل جادگمه ی عمودیه
موقع دوختن دگمه ها برای اینکه جلوی لباس پایین و بالا نباشه، اول پایین لباس و رویهم قرار میدیم و سوزن میزنیم بعد یقه رو مرتب میکنیم
اول دگمه ی یقه رو میدوزیم و بعد آخرین دگمه رو
برای دوخت راحت ، دو لبه ی لباس و رویهم قرار میدیم، برای دگمه ی اول ، سوزن ته گرد رو در منتهی الیه بالای اولین جادگمه میبریم طوری که در لبه ی دیگه هم فرو بره.برای مابقی دگمه ها هم سوزن رو وسط جادگمه میذاریم
حالا به آرامی لبه ی بالایی رو که جادگمه ها هستن برمیداریم و مواظبیم سوزنهایی که زدیم از طرف دیگه جدا نشن و اونهارو از بین  جادگمه ها عبور میدیم
در محل هایی که سوزن زدین دگمه رو بدوزین!
البته دقت کنید که دگمه ها در یک خط صاف از بالا تا پایین دوخته بشن
همیشه نخ رو 4لا کنید تا با دوبار دوختن محکم بشه
نوع مطلب : بالاتنه، نکات دوختی، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، جادگمه، بالاتنه به روش متریک،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 20 آبان 1394 :: نویسنده : زهرا
ساسون سرشانه منتقل میشود و بسته میشود (تبدیل به منحنی یا راسته ....)
یقه در الگوی پشت و جلو از سرشانه 1سانت گشاد میشود
یقه در جلو از گودی 1.5 سانت گشاد میشود
یقه را در پشت از گودی 0.75 تا 0.5  گشاد میکنیم
1.5 سانت رویهمگرد و 2.5 سانت سجاف در نظر میگیریم (دکمه خور+1سانت)
سجاف را زیر الگو برگردانده یقه و سرشانه را برش میزنیم
با متر ایستاده گودی یقه گشاد شده پشت و جلو را اندازه زده، این مقدار را برای کشیدن یقه فرنچ در نظر میگیریم
در صورتی که بخواهیم یقه فرنچ بسته باشد رویهمگرد را سانت نمیکنیم ولی اگر یقه باز باشد یقه باید تا رویهمگرد دوخته شود.بنابراین رویهمگرد را هم سانت میکنیم

رسم الگوی یقه فرنچ:
اندازه ی خط پایه را که با متر ایستاده اندازه زده، رسم میکنیم
از خط پایه در سمت چپ 3.5 بالا رفته
از سمت راست کادر، ابتدا 1.5 سانت بالا رفته و از این نقطه با خط کش به پشت یقه وصل میکنیم
از این 1.5 سانت ، 3.5 سانت بالا رفته و به نقطه ی پشت یقه در بالا وصل میکنیم با انتهای پیستوله بزرگ و نوک یقه را نیز با پیستوله کوچک گرد میکنیم
برای روی یقه 2.5 میلیمتر از سمت چپ کادر بالا رفته و با رعایت انحنا به لبه یقه گرد میکنیم
سجاف در این یقه لایه کوبی میشود

دوخت:
دو طرف یقه را تا لبه جا درز می دوزیم.یک طرف آن به سمت بالا تا میشود و طرف دیگر به لبه لباس دوخته میشود.سپس طرف دیگر را به پشت کار برگردانده و چرخ نیش میکنیم
 

نوع مطلب : بالاتنه، یقه، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، بالاتنه به روش متریک، یقه فرنچ، یقه شیخی، یقه ایستاده،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 13 آبان 1394 :: نویسنده : زهرا
اول در الگوی جلو از نوک سینه 2سانت پایین میریم و علامت میذاریم
ساسون سرشانه ی جدید و از این نقطه رسم میکنیم و میبندیم
از خط گردن تا سینه را نصف کرده و خط کاررو جلو به دست می آید
از این خط در حلقه آستین خطی منحنی با پیستوله به نقطه ی 2سانت وصل میکنیم
ئر حلقه آستین از خط اولی 1/5سانت پایین آمده و مجددا به همان نقطه با پیستوله وصل میکنیم
دقت کنید که بین دو خط منحنی فضای خالی ایجاد شود و ساسون را پُر بردارید
در قسمت حلقه ،خط دوم را تا 2سانت ادامه داده و خارج میشویم و دوباره به صورت منحنی وصل میکنیم به حلقه آستین
این 2 سانت موقع دوخت مقداری خرد میخورد و به خط بالا وصل میشود
برای قسمت پشت هم از ساسون پشت 3سانت پایین میریم و خطی منحنی به وسط کارور میکشیم به سمت چپ ساسون و از این خط در حلقه 1سانت پایین آمده و وصل میکنیم به سمت راست ساسون به این ترتیب یک ساسون 1سانتی در حلقه ی پشت و یک ساسون 1/5 سانتی در حلقه ی جلو ایجاد میکنیم
برای لباسهای مجلسی و اندامی میتوانیم یک ساسون ماهیچه ای هم روی ساسون زیر سینه در الگوی جلو بگیریم که باعث میشه قسمت سینه به صورت قالبی در بیاد
برای این ساسون از نقطه ی نوک سینه 8سانت پایین میایم و از طرفین ساسون نیم تا 1 سانت خارج میشیم و علامت میذاریم.بعد از نوک ساسون تا پهنای ساسون که روی خط کمر هست، خطوط ساسون جدید و به صورت منحنی رسم میکنیم طوری که از اون نیم سا یک سانتهایی که علامت زدیم عبور کنند
داخل این ساسون هم خالی میشود
بعد از تمام شدن مراحل الگوی پشت و جلو ه کدام به دو قسمت به صورت عمودی تقسیم شده و از هم جدا میشوند
از این ساسون برای مانتو یا افرادی که شکم برجسته دارند به هیچ وجه استفاده نمیکنیم***وقتی برش منحنی روی الگو پیاده میکنیم نیازی نیست قبلش از قسمت کارور حلقه ،ساسون لقی بگیریم

نوع مطلب : بالاتنه، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، برش منحنی، ساسون ماهیچه ای، بالاتنه به روش متریک،
لینک های مرتبط :


جمعه 8 آبان 1394 :: نویسنده : زهرا

وسط سرشانه را پیدا میکنید در الگوی جلو و از نوک سینه خطی صاف به وسط سرشانه میکشیم.سپس وسط این خط را پیدا کرده و از هر طرفش نیم سانت به طرفین خارج میشویم.حالا مثل تصویر دو خط منحنی از وسط سرشانه به نوک سینه در دو طرف خط صاف میکشیم که از اون خطوط نیم سانت عبور کنند.به این میگن ساسون ماهیچه ای که مخصوص برش راسته است

داخل این ساسون خالی شده و الگو به دو قسمت به صورت عمودی تقسیم میشود

برای پشت هم از نوک ساسون پشت خطی صاف تا وسط شانه کشیده و الگو را دو قسمت میکنیم


نوع مطلب : بالاتنه، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، برش راسته، بالاتنه به روش متریک،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 13 آبان 1394 :: نویسنده : زهرا
از این الگو برای لباسهای کاملا چسب و اندامی به ویژه لباس عروس استفاده میشود
برای افراد خیلی چاق توصیه نمیشود
از سرشانه پشت و جلو 1سانت کم کنید
حلقه ی جلو و پشت را 1تا 2 سانت بالا میبریم (تنگ تر میکنیم)
حلقه ی آستین جلو و پشت را 0.1 میلیمترگودتر میکنیم
از خط پهلوی جلو و پشت 1تا 1.5 سانت کم میکنیم
از وسط جلو هم 0.5 سانت لقی یقه میگیریم که به پایین لباس صفر میشود
سجاف: در جلو از انتهای یقه 4سانت پایین آمده و از حلقه نیز 4سانت پایین می آییم و سجاف را طراحی می کنیم .در پشت نیز از گودی یقه 8 سانت و از حلقه 4سانت پایین آمده و سجاف پشت را طراحی میکنیم

(شکل زیر پاترون تیپ با برش راسته است)


تصویر زیر الگوی پاترون تیپ به همراه سجافهای پشت و جلو است
نوع مطلب : بالاتنه، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، پاترون تیپ، بالاتنه به روش متریک،
لینک های مرتبط :


جمعه 8 آبان 1394 :: نویسنده : زهرا
دو مدل الگوی لباس بارداری
توضیح نداشت اما اگه موردی بود در خدمتم


نوع مطلب : بالاتنه، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، لباس بارداری، بالاتنه به روش متریک،
لینک های مرتبط :


جمعه 8 آبان 1394 :: نویسنده : زهرا
از گودی گردن در جلو 8-10 سانت پایین آمده و آن را صاف میکنیم
از این نقطه حطی به طور افقی به طرف حلقه میکشیم
روی این خط به اندازه ی پهنای یقه (یک پنجم دور گردن)+1تا 1.5 جدا کرده و سپس از بالای گردن در یقه با پیستوله یا خط کش به این نقطه وصل میکنیم
همچنین از این نقطه به بازی یقه با پیستوله به شکل منحنی وصل میکنیم
ساسون یقه: برای رسم ساسون یقه وسط دیواره ی پایینی را پیدا کرده و یک ساسون به اندازه 0.7 تا 1 به نوک سینه میکشیم
این ساسون روی الگو بسته میشود
در پشت نیز از پهنا یقه باز نمیشود ولی از گودی 2سانت یقه را گود میکنیم
**توجه: تمامی ساسونهایی که به نوک سینه منتهی میشوند باید 2 تا 2.5 سانت با نوک سینه فاصله داشته باشند در زمان دوخت


نوع مطلب : بالاتنه، یقه، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، یقه دلبری، بالاتنه به روش متریک،
لینک های مرتبط :


جمعه 8 آبان 1394 :: نویسنده : زهرا
در جلو از سرشانه به میزان دلخواه (4 سانت) یقه را روی سرشانه باز کرده و از گودی نیز میتوان به دلخواه (6.5 سانت) یقه را باز کرد
هرچقدر یقه بازتر باشد میزان گرفتن ساسون لقی در یقه نیز بیشتر میشود

در پشت یقه هرچقدر از سرشانه باز شده باشد به همان میزان نیز یقه را باز میکنیم و از گودی برای حالت گرد 2سانت ولی اگر بخواهیم یقه خشت تکرار شود 5.5 سانت از گودی یقه پایین رفته و یا به دلخواه پایین می رویم


 

نوع مطلب : بالاتنه، یقه، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، یقه خشت، بالاتنه به روش متریک،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ


اینجا یک آموزشگاه خیاطی آنلاینه.بابت کاستی ها عذرخواهم

******************

لطفا سوالاتتون رو خصوصی نذارید تا بتونم همونجا جواباشو براتون بنویسم
ممنون

آدرس وبلاگ دیگه ی من:
http://honarekhayati.blogfa.com

مدیر وبلاگ : زهرا
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :