تبلیغات
آموزش خیاطی با روش متریک - 47- الگوی اساس بالاتنه
 
آموزش خیاطی با روش متریک
 
 
چهارشنبه 11 شهریور 1394 :: نویسنده : زهرا

کادری رسم میکنیم به عرض (یک دوم دور سینه)+3

از سمت چپ کادر ( یک پنجم دور گردن)-2/0 میلیمتر را برای پهنای یقه پشت داخل شده و 5/1 سانت برای گودی پایین میرویم و این دو نقطه را بوسیله پیستوله ( و یا با خطی منحنی ) به یکدیگر وصل میکنیم

(یک پنجم گودی حلقه آستین)-7/0 میلیمتر برای شیبی شانه پشت را از گودی گردن پایین می آییم

از گودی گردن به مقدار: گودی حلقه آستین+5/0 تا 5/1 سانت (بسته به سایز) پایین آمده و خط سینه را رسم میکنیم

از گودی گردن قد بالاتنه جلو را پایین آمده و خط کمر را رسم میکنیم

از خط کمر به اندازه بلندی باسن (از قد کمر تا برجستگی باسن =22 سانت) پایین آمده و خط باسن بزرگ را رسم میکنیم
بقیه در ادامه مطلب...

 

الگوی پشت:

روی خط شیبی شانه اندازه ی پهنای سرشانه را پیدا کرده و سرشانه پشت را رسم میکنیم و

برای افرادی که برآمدگی در پشت دارند یک ساسون سرشانه در الگوی پشت رسم میکنیم به این صورت که از وسط شانه پشت خط صافی به موازات وسط پشت به طول 5سانت میکشیم و از انتهای این خط 1سانت به طرف وسط پشت رفته و ساسون را میکشیم (دو خط ساسون باید به یک اندازه باشند)

روی خط سینه (یک دوم کارور پشت)+5/0 سانت را علامت زده و از این نقطه به طرف خط شانه، عمودی رسم میکنیم و این خط را نصف کرده و علامت میزنیمالگوی جلو:

از خط شیبی شانه پشت 5/1 سانت پایین آمده و خط شیبی شانه جلو را به طول 10 سانت رسم میکنیم

روی خط گردن از خط وسط جلو به اندازه (یک پنجم دور گردن)-7/0 را جدا کرده و برای گودی گردن (یک پنجم دور گردن)- 2/0 را جدا میکنیم و این دو نقطه را بوسیله پیستوله بهم هلال میکنیم (با زاویه 3 سانت)روی خط سینه (یک دوم کارور جلو) +(یک دوم پهنای ساسون سرشانه) را جدا کرده و از این نقطه خطی به طرف بالا رسم میکنیممقدار سرشانه را روی خط گردن پس از پهنای ساسون سرشانه (از روی جدول پیدا میکنیم با توجه به سایز سینه) روی خط شیبی شانه میکشیم(یک دوم فاصله سینه)را روی خط سینه علامت زده و بلندی سینه را روی آن پیدا میکنیم

خطوط پهنای ساسون را از کنار گردن (ساسون سرشانه) به نوک ساسون سینه میرسانیمدر وسط جلو از گودی گردن تا خط سینه را سانت زده؛ یک سوم این خط را از بلندی حلقه در کارور بالا رفته علامت میزنیم

فاصله مابین کارور جلو و پشت را نصف کرده و خط پهلوی جلو و پشت را رسم میکنیم

منحنی های حلقه آستین جلو و پشت را رسم کرده تا حلقه آستین جلو و پشت به دست آید

زاویه حلقه پشت برای سایزها:

 34(8) تا 40(14) =5/2          42(26) تا 48(22)= 3          50(24) تا 56(30)= 5/3

و برای حلقه جلو:

34 تا 40 = 2          42 تا 48 = 5/2         50 تا 56 = 3فاصله ساسونها:

برای کشیدن ساسونها ابتدا کنترل باسن را انجام میدهیم: (یک دوم دور باسن)+  5 - خط کادر

سپس از وسط خط پهلو الگو را به دو قسمت میکنیم و عدد به دست آمده از تفریق فوق را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده و به هر دو طرف اضافه میکنیم (به خط کمر صفر میشود)

کنترل باسن برای همه لازم نیست و عموما افرادی که دارای شکم بزرگ و برجسته یا باسن بزرگی هستند و یا اختلاف کمر و باسن زیادی دارند استفاده میشود.برای افراد با سایز معمولی نیاز نیست.

سپس کنترل دور کمر را به این صورت انجام میدهیم: (یک دوم دور کمر)+3 - خط کادر

به عنوان مثال عدد مورد نظر 19 میشود.این عدد مجموع ساسونهایی است که باید تقسیم بر 5 شود و اندازه هر ساسون مشخص شود

این 10 ساسون را روی خط کمر مشخص میکنیم.یک ساسون در الگوی جلو یکی در خط پهلوی جلو و خط پهلوی پشت،یکی در الگوی پشت و یکی در وسط پشت

**میتوان مقدار گرفتن هر ساسون را با توجه به اندام فرد کم و زیاد کرد مثلا اگه نیاز است از گودی کمر بیشتر میگیریم و در عوض ساسونهای یک سوم پشت را کمتر میگیریم به همان اندازه

قبل از رسم ساسونها ، برای اینکه پشت لباس روی گودی کمر قرار گیرد باید خط افقی جدیدی اضافه کنیم.برای رسم این خط قد بالاتنه پشت را اندازه زده و از گودی گردن پشت پایین می آییم و خط جدید را رسم میکنیم.اگر هم اندازه بالاتنه و پشت برایتان یکسان شد ،از خط کمر 2سانت پایین آمده و خط بالاتنه پشت را رسم میکنیم.

تنها ساسون وسط پشت و ساسونهای پشت روی این خط رسم میشوند

ساسون وسط پشت: ابتدا از نقطه گودی گردن در پشت 10 تا 12 سانت پایین می آییم و از این نقطه به نقطه ی ساسون روی خط کمر صفر میکنیم(روی خط کمردر وسط پشت به اندازه ی مقدار ساسون داخل شده و علامت میزنیم)بعد از این نقطه اگر مانتو یا لباس بلند بود به خط باسن بزرگ صفر میکنیم.اما اگر کت بود یا لباس کوتاه از انتهای خط باسن بزرگ 1 سانت داخل شده و از نقطه ساسون خط کمر تا این نقطه خط صافی میکشیم

ساسون الگوی پشت: یک سوم خط کمر را از نقطه ی ساسون وسط پشت به داخل آمده و مشخص میکنیم (تا نقطه ی ساسون پهلوی پشت) از نقطه ی یک سوم داخل شده و اندازه ساسون را مشخص میکنیم .از این نقطه به اندازه 12.5 تا 14 سانت پایین می آییم.از بالا هم تا خط سینه صفر میشود

ساسون پهلوی جلو و پشت: اندازه ی کامل ساسون را در هر طرف جداگانه مشخص میکنیم و با پیستوله به خط باسن بزرگ در پایین صفر میکنیم و از بالا هم به نقطه وسط حلقه آستین

ساسون جلو: روی خطی که بلندی سینه را رویش مشخص کردیم اندازه میزنیم و تا خط کمر آمده و اندازه ی ساسون را مشخص میکنیم.طول این ساسون 10 سانت است

**برای خوش فرم شدن کت،روی ساسون الگوی پشت در انتهای ساسون به هر طرف 0.5 سانت اضافه کرده و تا پایین میرویم و از بالا به دو طرف ساسون وصل میشود.در الگوی جلو نیز تنها یک طرف ساسون را میتوان 0.5 سانت اضافه کرده و پایین آمد

این کار برای افراد چاق و شکم دار توصیه نمی شود

در نهایت خط کمر را روی الگو اندازه زده و 2برابر میکنیم تا اندازه ی واقعی خط کمر روی الگو بدست آید.از این مقدار ،مقدار ساسونها ضربدر 2 را کم میکنیم و با خط کمر واقعی که روی بدن شخص اندازه گرفتیم مقایسه میکنیم . اگر همچنان اضافه بود تنها 2سانت اضافه میگذاریم و ما بقی را به ساسونها به خصوص گودی پشت اضافه میکنیم

همچنین میتوانید پشت لباس را بدون درز و روی دولای بسته برش بزنید و مقدار ساسون وسط پشت را بین ساسونهای پشت و پهلوها تقسیم کنید اما در این صورت حتما جای درز کافی در پهلو در نظر بگیرید


لقی ها:

این الگو اغلب در ناحیه کارور هم دارای گشادی میشود که برای رفع این این اضافه ابتدا از گودی گردن تا خط سینه را نصف کرده و خط کارور را پیدا میکنیم سپس نصف کارور جلو (برای مانتو+1) را روی این خط داخل شده و علامت میزنیم و حلقه آستین را مجددا اصلاح کرده و در انتها نیز یک لقی 1 سانتی از نوک سینه به وسط حلقه آستین میکشیم

یک لقی 1سانت هم درست در قسمت گودی حلقه آستین رسم میکنیم

روی خط وسط جلو از نوک سینه خطی افقی میکشیم و در اینجا هم ساسونی نیم سانتی کشیده و روی الگو میبندیم تا جلوی سینه باز نیافتد(فقط برای لباسهای جلو باز)

پنس کنفورماسیون یا زیر بغل هم برای سایزهای سینه از 90 تا 100 به میزان 1 سانت و از 100 تا 110 به میزان 2 سانت و 110 به بالا هم 3سانت لقی میگیریم.برای پیدا کردن خط لقی باید از زیر بغل 5تا6 سانت پایین بیاییم.با این لقی بالاتنه مقداری کوتاه میشود در جلو و برای اینکه با پشت برابر باشد ، در الگوی پشت روی خط کمر از پهلو این 2سانت را رسم کرده و به وسط پشت صفر میکنیم و روی الگو میبندیم

برای گودی پشت کمر هم یک ساسون 2سانتی از وسط پشت روی خط کمر دومی که رسم نمودیم میبندیم

توجه داشته باشید که بعد از دو ساسون لقی پشت، الگو کمی تغییر شکل میدهد و میبایست ساسون پشت را مجددا کشیده و خطوط الگوی پشت را در وسط پشت و پهلو اصلاح کنیم


سجاف و رویهمگرد:

ابتدا 5/1 سانت از خط وسط جلو خارج شده و از این نقطه نیز 14 سانت خارج میشویم که اولی رویهمگرد و دومی سجاف است.سجاف همیشه 2برابر رویهمگرد (دکمه خور) است.برای مانتو از 2.5 بیشتر نباشد رویهمگرد.


جدول سایز بندی:

56

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

سایز

132

127

122

117

112

107

102

97

92

88

84

80

دور سینه

12.4

11.8

11.2

10.6

10

9.4

8.8

8.2

7.6

7

6.4

5/8

پهنای ساسون

26.3

25.6

24.9

24.2

23.5

23

22.5

22

21.5

21

205

20

گودی حلقه آستین

 نوع مطلب : بالاتنه، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، الگوی اساس بالاتنه، بالاتنه به روش متریک،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 16 آذر 1395 09:22 ب.ظ
سلام خسته نباشید
مقدار آزادی در باسن، کارورجلو،اگه یک دوم دورسینه به اضافه ی سه باشه چقدر باید بذاریم
زهرا

سلام ممنون♥
برای لباسهای معمولی همه چیز بر اساس خود الگو میشه ولی اگه مانتویی میخواید مقداری آزاد باشه نیم سانت به کارور اضافه میشه فقط و در پالتو 1سانت به کارور و سرشانه ها
آزادی دور باسن و سینه بر اساس الگوی کلی حاصل میشه
یکشنبه 14 شهریور 1395 08:48 ب.ظ
سلام. ممنون از آموزش خوبتون.
یه سوال: ساسون سرشانه پشت چه میشود؟وقتی این 1سانت بسته میشه الکو جمع میه . در واقع یا بستن این ساسون به کجا متنقل میشه؟
زهرا

سلام♥
ساسون پشت روی لباس دوخته میشه.اگه پشت گردی ندارین میتونین حذفش کنین ولی اگه برش راسته داشته باشین میتونین منتقلش کنین به برش
جمعه 15 مرداد 1395 12:52 ب.ظ
سلام ممنون از سایت خوبتون من تازه دیدمش
دوتا سوال برای الگوی متریک اساس داشتم
یکی طریقه بستن ساسون سرشانه جلو روی الگو؟
و اینکه در کنترل باسن اون قسمتی که اضاف میشه دقیقا به کجا اضافه میشه ممنون میشم اگه روی شکل نشون بدید.
زهرا

سلام♥
ساسون به سما وسط جلو بسته میشه و منتقل میشه یا به پنس زیر سینه و یا به برش
دقیقا از خط باسن خارج میشین و تا قد لباس همین مقدار به طور موازی با خط اصلی الگو در پهلو پایین میاین و از خط باسن بم باز با انحنا صفر میشه به کمر
یکشنبه 3 مرداد 1395 04:00 ب.ظ
سلام ی سوال دیگه چیکارکنم که کارورجلوم شل نباشه یااضافه نداشته باشه
زهرا

سلام♥
اندازه گیریتون باید دقیق باشه و بعد هم همونطور که تو الگوی اساس گفتم خط کارور جلو رو پیدا میکنید (بین خط گردن و خط سینه) و ه اندازه ی نصف کارور + نیم یا برای مانتوها و کت و لباسهایی که میخواین آزاد باشه 1 خارج شده و علامت بزنید و حلقه رو در این قسمت قرار بدین
یکشنبه 3 مرداد 1395 03:49 ب.ظ
سلام من همیشه کارورپشتم تولباسام تنگ میشه یهنی اگه دست به سمت جلوبیاد اذیت میشم چیکاربایدبکنم بعدم اگه به کارورپشتم زیاداضافه کنم کارورم زیادمیشه وقتی به سرشانه وصل میکنم سرشونم ازحدنرمالم بیشترمیشه راه حل این دواشکالوبهم بدید
زهرا

سلام
شما اندازه گیری کارور پشتتونو اول مطمئن بشین که درست انجام شده.اگه در حال عادی کمی قوز هستین یا خمیده، باید برای اندازه گیری هم در همون حالت باشین
دوم اینکه وقتی لباسی مثل مانتو میخواید بدوزید که میخواد مقداریم توش راحت باشین ناچارا یا پارچه تون باید کمی حالت ارتجاعی داشته باشه یا اینکه یه مقداری آزادی بهش بدین مثلا 1سانت
و لازم هم نیست به سرشانه این مقدار اضافه بشه.شما میتونید به صورت خطی اریب این مقداری برسونید به سرشونه فقط 2-3سانت آخر و سعی کنین صاف بشه که موقع وصل آستین کم نیاد
شنبه 2 مرداد 1395 11:31 ق.ظ
سلام خسته نباشید .اموزش خیاطی خیلی خوب بود .فقط روش اندازه گیری رو هم با پی دی اف نشون بدین
زهرا

سلام.ممنون
روش اندازه گیری هم تو پستها هست ان شاالله مبحث بالاتنه ی نازک دوزی تموم بشه فایل پی دی اف شو میذارم برای دانلود
سه شنبه 29 تیر 1395 02:57 ق.ظ
سلام
من امروز برا مامانم الگو رو درآوردم فقط حلقه آستین بالاتنه زیاد عریض در آومد و وقتی آستین رو کشیدم آستین خیلی نامتعارف شد کاپ خیلی کوچیک و اون قسمت انتهای که 0.3 کم می کنیم زیاد پهن شد اشکال کار کجاست ؟ تو اندازه گیری کارور رو کوچیک اندازه گرفتم ؟
زهرا

سلام
از همین الگوی آستین استتفاده کردین؟؟ مشکل از الگوی آستینتون باید باشه
بلندی خط کف حلقه رو کم گرفتین و باعث شده کاپ کوچیک بشه
چهارشنبه 2 تیر 1395 11:05 ب.ظ
سلام،خسته نباشید،ازآموزش خوبتون تشکرمیکنم.
اگرپهنای ساسون سرشانه نصف کنم،برای مانتوی بدون ساسون وبرش،حلقه آستین جلو یه طور دیگه رسم میشه.
میشه کمکم کنید
زهرا

سلام.ممنون♥
برای مانتو بدون ساسون و برش این پست و بخونید
http://honarekhayati.blogfa.com/post/333
چهارشنبه 2 تیر 1395 11:05 ب.ظ
سلام،خسته نباشید،ازآموزش خوبتون تشکرمیکنم.
اگرپهنای ساسون سرشانه نصف کنم،برای مانتوی بدون ساسون وبرش،حلقه آستین جلو یه طور دیگه رسم میشه.
میشه کمکم کنید
زهرا

سلام♥
http://honarekhayati.blogfa.com/post/333
یکشنبه 23 خرداد 1395 02:55 ب.ظ
سلام من الگوروتهیه کردم شیب سرشانه پشت وجلو خیلی زیاده و حلقه جلو هم تنگ شده بود روی پارچه که برش زدم سرشانه پشت ویقه خیلی بالا ایستاده بود مجبورشدم درباره پشت رو بشکافم و کمی آنرا قیچی کنم تا خوب دربیادلطفا راهنمایی کنید
زهرا

سلام
من خودم همیشه از همین الگو استفاده میکنم عزیزم
تو کشیدن الگو خیلی دقت کنین و جای درز هم مناسب بذارید
حلقه رو هم همیشه توی الگو 2سانت پایینتر از محل خودش رسم کنید اگه تنگه براتون
یقه هم بستگی به مدلتون داره! این الگوی اساسه و گردی یقه پشت و جلو تنگه که تو تمام مدلا باید گشاد بشه تا حدی
پنجشنبه 5 آذر 1394 07:08 ب.ظ
سلام و تشکر فراوان توضیحاتتون واقعا کاربردی اند . میشه توضیح بدین اگه پارچه ما گیپور با طرح های درشت باشه ساسون سرشانه رو تو الگو به کجا انتقال بدیم که هم لباس اندامی باشه وهم طرح پارچه حفظ بشه ساسون کمر رو از پهلو ها کم میکنم ولی در مورد ساسون ساسون سرشانه نمیدونم چیکار کنم
زهرا

سلام
ساسون سرشانه ی پشت و میگی؟؟
میتونی حذفش کنی
اغلب گیپورها کشی هم هستن و نیاز چندانی به ساسون ندارن
سه شنبه 26 آبان 1394 06:08 ق.ظ
سلام ازراهنماییتون ممنونم
بابستن ساسون لقی کاروروساسون سرشانه وساسون لقی یقه روی الگو، الگوخیلی پف میکنه، راه حلش چیه؟
زهرا

سلام خواهش میکنم
تا جایی که امکان داره سعی کنین یکم مناستبرش کنین
دقت کنین وسط جلو حتما خط صافی باشه و روی راسته قرار بگیره
جای درز برای پهلوها هم زیاد بذارین که اگه قسمت سینه تنگ شد بتونید بهش اضافه کنین.من خودم از بین دو الگو معمولا 5-6سانتمیمونه همه ور جادرز میذارم
ولی کلا برای کت و مانتو اگه پارچه طرحش طوری نباشه که بخوام حفظ کنمش ، برش منحنی میدم به جلو
دوشنبه 25 آبان 1394 08:48 ب.ظ
سلام وقتتون بخیر
ساسون لقی کاروردرالگو بسته میشه؟یاروی لباس دوخته میشود؟
دیگرنیازی به ساسون زیر بغل نیست؟
زهرا

سلام♥
اگه برش منحنی داشته باشین که این لقی رو نمیگیرین به جاش برش منحنی رو میدوزین روی لباس ولی اگر لباستون برش نداره این لقی رو روی الگو میبندیم
نه نیازی نیست
پنجشنبه 14 آبان 1394 05:22 ب.ظ
باسلام و تشکر سوالی دارم اندازه گودی حلقه استین چطوربدست میاد به نظر من اندازه گودی حلقه استین به شیب سرشانه ارتباط نداره
زهرا

سلام عزیزم♥
از روی جدولی که انتهای آموزش گذاشتم به دست میاد.با توجه به سایز سینه سایزتون و به دست بیارین و از سایر اندازه هاش استفاده کنید
سه شنبه 31 شهریور 1394 06:58 ب.ظ
سلام خسته نباشید واقعا مفید بود توضیحاتتون به همراه عکس ها باعث میشه خیلی راحت همه چیزرا متوجه بشم اگه لطف کنین انواع چین هاوپیلهها روهم به همین روش توضیح بدین مرسی
زهرا

سلام♥
ان شاءا.. میذارم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


اینجا یک آموزشگاه خیاطی آنلاینه.بابت کاستی ها عذرخواهم

******************

لطفا سوالاتتون رو خصوصی نذارید تا بتونم همونجا جواباشو براتون بنویسم
ممنون

آدرس وبلاگ دیگه ی من:
http://honarekhayati.blogfa.com

مدیر وبلاگ : زهرا
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :